Agata Kleczkowska - painting // malarstwo - Oil and acrylic on canvas, 70x70
Oil and acrylic on canvas, 70x70
Agata Kleczkowska - painting // malarstwo - Oil and acrylic on canvas, 80x100
Oil and acrylic on canvas, 80x100
Agata Kleczkowska - painting // malarstwo - Oil and acrylic on canvas, 90x90
Oil and acrylic on canvas, 90x90
Agata Kleczkowska - painting // malarstwo - Oil and acrylic on canvas, 100x80
Oil and acrylic on canvas, 100x80
Agata Kleczkowska - painting // malarstwo - Oil and acrylic on canvas, 85x95
Oil and acrylic on canvas, 85x95
Agata Kleczkowska - painting // malarstwo - Oil and acrylic on canvas, 80x100
Oil and acrylic on canvas, 80x100
Agata Kleczkowska - painting // malarstwo - Oil and acrylic on canvas, 100x80
Oil and acrylic on canvas, 100x80
Agata Kleczkowska - painting // malarstwo - Oil and acrylic on canvas, 70x70
Oil and acrylic on canvas, 70x70
Agata Kleczkowska - painting // malarstwo - Oil and acrylic on canvas, 80x100
Oil and acrylic on canvas, 80x100
Agata Kleczkowska - painting // malarstwo - Oil and acrylic on canvas, 100x80
Oil and acrylic on canvas, 100x80
Agata Kleczkowska - painting // malarstwo - Oil and acrylic on canvas, 3x 70x70
Oil and acrylic on canvas, 3x 70x70
Agata Kleczkowska - painting // malarstwo - Oil and acrylic on canvas, 80x80
Oil and acrylic on canvas, 80x80
Agata Kleczkowska - painting // malarstwo - Oil and acrylic on canvas, 70x70
Oil and acrylic on canvas, 70x70
Agata Kleczkowska - painting // malarstwo - Oil and acrylic on canvas, 65x81
Oil and acrylic on canvas, 65x81
Agata Kleczkowska - painting // malarstwo - Oil and acrylic on canvas, 70x80
Oil and acrylic on canvas, 70x80
Agata Kleczkowska - painting // malarstwo - Oil and acrylic on canvas, 80x80
Oil and acrylic on canvas, 80x80
Agata Kleczkowska - painting // malarstwo - Oil and acrylic on canvas, 60x70
Oil and acrylic on canvas, 60x70
Agata Kleczkowska - painting // malarstwo - Oil and acrylic on canvas, 70x70
Oil and acrylic on canvas, 70x70
Agata Kleczkowska - painting // malarstwo - Oil and acrylic on canvas, 65x81
Oil and acrylic on canvas, 65x81
Facebook