Agata Kleczkowska - painting // malarstwo - Oil and acrylic on canvas, 120x80
Oil and acrylic on canvas, 120x80
Agata Kleczkowska - painting // malarstwo - Acrylic on canvas, 65x40
Acrylic on canvas, 65x40
Agata Kleczkowska - painting // malarstwo - Acrylic on canvas, 80x100
Acrylic on canvas, 80x100
Agata Kleczkowska - painting // malarstwo - Acrylic on canvas, 116x98
Acrylic on canvas, 116x98
Agata Kleczkowska - painting // malarstwo - Acrylic and tempera on canvas, 80x100
Acrylic and tempera on canvas, 80x100
Agata Kleczkowska - painting // malarstwo - Different cutting styles in seppuku, Acrylic on canvas, 120x80
"Different cutting styles in seppuku", Acrylic on canvas, 120x80
Agata Kleczkowska - painting // malarstwo - Oil and acrylic on canvas, 40x50
Oil and acrylic on canvas, 40x50
Agata Kleczkowska - painting // malarstwo - Acrylic on canvas, 120x80
Acrylic on canvas, 120x80
Agata Kleczkowska - painting // malarstwo - Acrylic on canvas, 120x80
Acrylic on canvas, 120x80
Agata Kleczkowska - painting // malarstwo - Oil and acrylic on canvas, 30x30
Oil and acrylic on canvas, 30x30
Agata Kleczkowska - painting // malarstwo - Acrylic and tempera on canvas, 50x40
Acrylic and tempera on canvas, 50x40
Agata Kleczkowska - painting // malarstwo - Acrylic on canvas, 81x100
Acrylic on canvas, 81x100
Agata Kleczkowska - painting // malarstwo - Acrylic on canvas, 130x80
Acrylic on canvas, 130x80
Agata Kleczkowska - painting // malarstwo - Acrylic on canvas, 130x80
Acrylic on canvas, 130x80
Agata Kleczkowska - painting // malarstwo - Acrylic on canvas, 60x60
Acrylic on canvas, 60x60
Agata Kleczkowska - painting // malarstwo - Oil and acrylic on canvas, 120x80
Oil and acrylic on canvas, 120x80
Agata Kleczkowska - painting // malarstwo - Acrylic on canvas, 81x100
Acrylic on canvas, 81x100
Agata Kleczkowska - painting // malarstwo - Oil and acrylic on canvas, 100x80
Oil and acrylic on canvas, 100x80
Agata Kleczkowska - painting // malarstwo - Oil and acrylic on canvas, 85x95
Oil and acrylic on canvas, 85x95
Agata Kleczkowska - painting // malarstwo - Acrylic on canvas, 50x60
Acrylic on canvas, 50x60
Facebook